فیلم محافظ LDPE

فیلم محافظت از PE ، نوار محافظ روشن, clear protection tape, فیلم محافظ سطح ، نوار محافظ روشن.